Regulamin programu “500 zł za polecenie”

Regulamin Programu Rekomendacyjnego “500 zł za Polecenie”.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Rekomendacyjnego o nazwie “500 zł za Polecenie.” („Program Rekomendacyjny”) jest Gaia Solar SA z siedzibą w Łodzi (dalej: Organizator) przy ulicy Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000782832, NIP 7252288441, wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł.

1.2. Celem Programu Rekomendacyjnego jest wzrost sprzedaży produktów Gaia Solar SA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dzięki aktywnemu działaniu Podmiotów polecających w

rozumieniu Regulaminu, którym przysługiwać będą premie pieniężne po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

1.3. Fundatorem premii pieniężnych wypłacanych w ramach Programu Rekomendacyjnego jest Gaia Solar SA.

1.4. Organizator odpowiada za czynności związane z realizacją, obsługą i wypłatą premii pieniężnej w ramach Programu Rekomendacyjnego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

1.5. Zgłoszenia do Programu Rekomendacyjnego rozpoczynają się w dniu 01.03.2021 r. i będzie realizowany przez czas nieokreślony do odwołania.

1.6. Podmiot polecający może polecić więcej niż jednego Odbiorcę polecenia.

1.7. Regulamin ani Program Rekomendacyjny nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny dotyczącej zawarcia Umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wykonanie pompy ciepła.

1.8. Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie, chyba że co innego wyraźnie przewidują postanowienia Regulaminu:

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Rekomendacyjnego „500 zł za Polecenie”.

Organizator – Gaia Solar SA z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 34, 90-135

Łódź.

Uczestnik – Podmiot polecający oraz Podmiot polecony (Odbiorca polecenia).

Kanał sprzedaży Gaia Solar SA – środki i sposoby techniczno-osobowe stosowane samodzielnie lub razem zawierania Umów PV lub/i PC przez Gaia Solar SA w szczególności umowy zawierane w siedzibie lub lokalu Gaia Solar SA lub umowy zawierane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, strona internetowa, przesyłka pocztowa) lub umowy zawierane za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Gaia Solar SA (tzw. door to door),

Podmiot polecający – pełnoletnia osoba fizyczna będąca stroną umowy zawartej z Gaia Solar SA na zaprojektowanie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, która zarekomendowała Podmiotowi poleconemu zawarcie Umowy PV lub/i PC. Z uczestnictwa w Programie jako Podmioty polecające wyłączeni są Pracownicy Gaia Solar SA.

Umowa PV lub/i PC (Przedmiot Polecenia) – Umowa na zaprojektowanie i/lub montaż i/lub dostarczenie instalacji fotowoltaicznej przygotowana i zawarta przez Gaia Solar SA z Podmiotem poleconym.

Obiekt – miejsce potencjalnego montażu instalacji fotowoltaicznej u Odbiorcy polecenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podmiot polecany (Odbiorca polecenia) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która w wyniku polecenia mu usługi projektu i montażu instalacji fotowoltaicznej przez Podmiot polecający zawrze Umowę PV lub/i PC z Gaia Solar.

Premia pieniężna – kwota wypłacana na rzecz Podmiotu polecającego w wysokości 500 zł.

Infolinia – kontakt mailowy: rekomendacja@gaia.solar – informacja w zakresie zgłoszonych rejestracji, zasad Programu Rekomendacyjnego i jego przebiegu oraz ewentualnych reklamacji.

Strona/Strony – przez Stronę lub Strony należy rozumieć odpowiednio Organizatora, Gaia Solar SA, Podmiot polecający lub Podmiot polecony.

 

  1. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE REKOMENDACYJNYM

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Rekomendacyjnym jest:

2.2. Rejestracja w Programie polega na zarejestrowaniu się na Stronie Rekomendacyjnej i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z jednoczesną akceptacją Regulaminu.

2.3. Skuteczne polecenie przez Podmiot polecający przez co należy rozumieć, doprowadzenie do zawarcia Umowy PV lub/i PC pomiędzy Gaia Solar SA a Odbiorcą polecenia.

2.4. Zawarcie Umowy PV lub/i PC pomiędzy Gaia Solar SA a Odbiorcą polecenia uzależnione jest od warunków technicznych w Obiekcie.

2.5. W Programie nie mogą brać udział Podmioty polecone, które przed datą i godziną zgłoszenia, o której mowa w pkt. 3.6. zawarły Umowę PV lub/i PC w ramach innego niż Program Rekomendacyjny Kanału sprzedaży Gaia Solar SA.

2.6. Podmiot polecający nie może dokonać polecenia samego siebie jako Odbiorcy polecenia.

2.7. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej powinien zawierać zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:

2.8. Dane Podmiotu polecającego:

2.9. Imię i nazwisko

2.10. Adres e-mail

2.11. Numer umowy z Gaia Solar

2.12. Dane Podmiotu polecanego:

2.13. Imię i nazwisko

2.14. Adres e-mail

2.15. Numer telefonu kontaktowego (komórkowego)

2.16. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego Podmiot polecający zobowiązany jest wyrazić zgodę na:

2.17. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu polecającego oraz Podmiotu polecanego

podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Gaia Solar SA. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Programu Rekomendacyjnego i mogą być udostępnianie innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Programu Rekomendacyjnego.

2.18. Przesyłanie przez Gaia Solar SA informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego środkami komunikacji elektronicznej na adresy e-mail Podmiotu polecającego i Podmiotu polecanego podane w formularzu zgłoszeniowym.

2.19. Użycie przez Organizatora oraz Gaia Solar SA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przypisanych do numeru telefonu podanego w formularzu zgłoszenia w celu kontaktu z Podmiotem polecającym i Podmiotem polecanym dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego.

2.20. Podanie wszystkich wymienionych wyżej danych oraz udzielenie zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych oraz zgody na przesyłanie przez Organizatora Gaia Solar SA informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Programie Rekomendacyjnym. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.

2.21. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych odbywa się w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora.

2.22. Podmiot Polecający może dokonać rejestracji w Programie Rekomendacyjnym w każdej chwili od momentu polecenia firmy Gaia Solar S.A.  Podmiotowi Poleconemu ,  jednak nie później niż 7 dni od podpisania Umowy między Gaia Solar S.A. a Podmiotem Polecanym.

 

  1. ZASADY PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

3.1. Podmiotowi polecającemu po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w rozdziale 2 należeć się będzie premia pieniężna, z uwzględnieniem pkt. 3.2. oraz poniższych postanowień.

3.2. Warunkiem wypłaty premii pieniężnej przez Organizatora jest zapłata przez Odbiorcę polecenia całego wynagrodzenia na rzecz Gaia Solar SA za wykonanie Umowy PV lub/i PC.

3.3. Stawka premii pieniężnej, z uwzględnieniem pkt. 3.4. wynosi 500 zł. Łączna jednorazowa wypłata premii w danym miesiącu nie może przekraczać kwoty 2000 zł.  W przypadku otrzymania kilku pozytywnych decyzji w danego miesiącu, nadwyżka zostanie przekazana w kolejnym miesiącu.

3.4. Powyższe stawki nie uwzględniają podatku od przychodu uzyskanego przez Podmiot polecający od łącznego przychodu uzyskanego z premii pieniężnych osiągniętych w Programie Rekomendacyjnym. Jeżeli wysokość przychodu z Programu Rekomendacyjnego skutkować będzie powstaniem po stronie Podmiotu polecającego obowiązku podatkowego, Podmiot polecający ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C.

3.5. Organizator skontaktuje się z Podmiotem polecającym w celu ustalenia danych do przelewu premii pieniężnej (numeru rachunku bankowego) oraz wystawienia informacji PIT-8C. Gaia Solar SA przekaże niezwłocznie Organizatorowi informacje o otrzymaniu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3.2.

3.6. Premia pieniężna przysługuje Podmiotowi polecającemu, który zgłosi Odbiorcę polecenia jako pierwszy. O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina zarejestrowania formularza zgłoszeniowego Odbiorcy polecenia przez Organizatora.

3.7. Premia pieniężna nie przysługuje, jeżeli Umowa PV lub/i PC została zawarta w ramach innego niż Program Rekomendacyjny Kanału sprzedaży Gaia Solar SA przed datą i godziną zgłoszenia, o której mowa w pkt. 3.6.

3.8. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie i niekompletne nie będą brały udziału w Programie Rekomendacyjnym po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w pkt. 4.2.

3.9. Organizator wypłaci premię pieniężną Podmiotowi polecającemu, po ziszczeniu się warunków i spełnieniu wymagań opisanych w Regulaminie a nadto po podaniu na żądanie Organizatora następujących danych: numer PESEL, nazwę właściwego dla Podmiotu polecającego urzędu skarbowego, oraz numeru rachunku bankowego na który zostanie wypłacona premia pieniężna i wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez Gaia Solar SA.

 

  1. KOMUNIKACJA PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

4.1. Uczestnik ma możliwość za pośrednictwem adresu e-mail rekomendacja@gaia.solar pozyskać wiedzę na temat zasad i Regulaminu Programu Rekomendacyjnego, statusu realizacji polecenia w Programie Rekomendacyjnym. Dostęp do informacji za pośrednictwem Infolinii następuje po prawidłowej weryfikacji danych Uczestnika.

4.2. Organizator Programu Rekomendacyjnego będzie informował Uczestników w przypadku jeśli przesłane formularze zgłoszenia nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu poprzez komunikaty e-mail lub telefonicznie.

 

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

5.1. Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres Organizatora: rekomendacja@gaia.solar z dopiskiem „Reklamacja – Program Rekomendacyjny Gaia Solar” lub na adres korespondencyjny Organizatora: Gaia Solar SA ul. Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja – Program Rekomendacyjny Gaia Solar”

5.2. Zgłaszając reklamację Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji.

5.3. Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika.

5.4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom.

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.

5.6. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

  1. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gaia Solar SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź.

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu Rekomendacyjnego.

7.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie dane przekazane przez Polecającego, określonych w rozdziale 2 i danych wskazanych w rozdziale 3.

7.4. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie pisemnej umowy powierzenia w celu związanym z realizacją Programu Rekomendacyjnego.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

8.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Rekomendacyjnego Uczestnika w wypadku wykazania naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nie wyłącza to praw Uczestnika nabytych zgodnie z Regulaminem, w szczególności prawa do premii pieniężnej.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą Regulaminu przez Uczestników Programu. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowego Regulaminu Uczestnikom oraz poinformuje o jego dostępności na stronie internetowej www.gaia.solar

8.4. Sprawy sporne lub nieporozumienia mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji Programu Rekomendacyjnego lub powstałe w związku z nim, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Za zgodą Stron spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki np. Polubowny Sąd Konsumencki w Łodzi, Gdańska 13, 90-730 Łódź.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Składowa 12, 92-701 Teolin