Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Serwis oraz zasady wykorzystywania plików cookies. Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

DEFINICJE

Określenia użyte w Polityce Prywatności oznaczają:

Serwis – strona internetowa pod adresem www.gaia.solar

Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO – Gaia Solar S.A. z siedzibą w Łodzi, pod adresem Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zgodzie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, nr telefonu czy adres e-mail – w przypadku skorzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym w przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości przez Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie z prośbą o kontakt lub przesłanie oferty Administratora.

Dodatkowo Administrator gromadzi informacje dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie i w tym celu przetwarza takie dane osobowe, jak logi systemowe, adres IP, a także dane w postaci wersji i rodzaju przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

 1. dostarczanie Użytkownikom treści,
 2. prowadzenia pomiaru i ulepszania treści,
 3. zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Administratora,
 4. zarządzanie systemami informatycznymi.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści w Serwisie, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich treści, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o tym Użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora może być również zgoda Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w sposób zgodny z art. 7 RODO, tj. o treści zgody, celu przetwarzania oraz przysługujących Użytkownikowi prawach w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.

DANE OSOBOWE DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora są skierowane do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych dzieci.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy posiada do tego podstawę prawną, na żądanie podmiotów uprawnionych lub gdy jest to niezbędne do świadczenia przez Administratora usług. Udostępnianie danych osobom trzecim następuje wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych np. w celach marketingowych.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów mające oparcie w przepisach prawa.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć również podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu świadczenia swoich usług. Przede wszystkich chodzi o podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz usługi obsługi informatycznej. W takich przypadkach Administrator zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w którym podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora zobowiązały się do zapewnienia zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych zgodnie z wymogami RODO.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych – na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie jego dane osobowe przetwarza;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, kiedy dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administrator usunięcia jego danych osobowych (np. jeżeli dane te nie są już Administratorowi niezbędne);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, np. wtedy, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w pewnych sytuacjach Użytkownik ma prawo otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać je innemu administratorowi (np. wtedy, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika),
 6. prawo do sprzeciwu – Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych m. in., gdy nie jest ono oparte o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie powinien wówczas przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji, gdy Użytkownik uważa, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników co do zasady jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe mogą być przechowywane również przez taki okres, jaki jest wymagany przepisami prawa lub też jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkowników przez Administratora.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności niewielkie pliki tekstowe), które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, na których Użytkownicy korzystają z Serwisu. Zawierają one zapis określonych parametrów wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych po stronie użytkownika końcowego, którym jest Użytkownik.

Pliki cookies są bezpiecznie dla urządzeń końcowych używanych przez Użytkownika oraz nie zbierają danych osobowych.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu.

Za przechowywanie i obsługę plików cookies odpowiada przeglądarka internetowa, której używa Użytkownik. Najczęściej przeglądarka domyślnie zezwala na przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, telefonie, tablecie).

Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies, warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownik. W tym celu Użytkownik może użyć ustawień swojej przeglądarki internetowej. W jej ustawieniach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przechowywania plików cookies.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego, używając w tym celu ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

Wyłączenie lub usunięcie plików cookies może wpłynąć na korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, usunięciem lub ujawnieniem.

STATYSTYKA I POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Serwis wykorzystuje usługę Google Analytics do śledzenia aktywności Użytkowników, dzięki czemu uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z serwisu. W tym zakresie dane Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Użytkownik, który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić sprzeciw, np. korzystając z narzędzia przygotowanego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Administrator, wykorzystuje metodę anonimizacji adresów IP udostępnioną przez Google Analytics.
Google korzysta z zabezpieczeń danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO. Więcej szczegółów Użytkownicy znajdą pod linkiem: https://privacy.google.com/businesses/compliance/. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zabezpieczeniach, miejscu udostępnienia danych lub możliwości uzyskania kopii zabezpieczeń danych Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Google. Dodatkowe informacje o stosowanych przez Google zabezpieczeniach danych Użytkownicy mogą znaleźć pod linkiem: https://cloud.google.com/security/gdpr/.Google uczestniczy w programie Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisu Administrator utrzymuje aktualną treść Polityki prywatności.

KONTAKT

Wszelki pytania, wnioski i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności Użytkownik może kierować na adres: biuro@gaia.solar

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Składowa 12, 92-701 Teolin