Klimatyzacja za 1 zł przy zakupie instalacji fotowoltaicznej

Regulamin promocji „Klimatyzacja Hyundai za 1 zł do każdej instalacji fotowoltaicznej ” 

§1 Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 1. Organizator – Gaia Solar SA z siedzibą w Łodzi wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem 0000782832,
  NIP:  7252288441 , o kapitale zakładowym w wysokości 169 607,85 zł, w całości opłaconym. 
 2. Produkt promocyjny – jeden z klimatyzatorów marki Hyundai oferowanych przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 2022-11-18, godz. 8:00 do dnia 2022-12-31, godz. 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów. 
 3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego za 1 zł, możliwie największej liczbie Uczestników wraz z instalacją fotowoltaiczną, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego regulaminu.

§3 Zasady promocji 

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z zakupu klimatyzacji marki Hyundai za 1 zł, przy zakupie instalacji fotowoltaicznej nie mniejszej niż 5 kWp wraz z montażem przez firmę Gaia Solar SA.

§4 Ograniczenia akcji promocyjnej 

 1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona. 
 2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 sztuk tego samego produktu promocyjnego w ramach trwania akcji promocyjnej. 
 3. Instalacja fotowoltaiczna nie może być mniejsza niż 5 kWp.
 4. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją. 4. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. 
 5. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§5 Reklamacje 

 1. Reklamacje można składać mailowo na adres marketing@gaia.solar,  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja. 
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 

§6 Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Gaia Solar Spółka Akcyjna, która ma swoją siedzibę w Łodzi, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.gaia.solar, które są dostępne na https://gaia.solar/polityka-prywatnosci/

§7 Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2022-11-18
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: www.gaia.solar/produkt-za-1zl. 
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.: a) dokonywanie zakupów w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub b) prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji. W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie. 
 5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu. 
 6. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847). 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: a. zmiana przepisów prawa mających zastosowanie do Promocji lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, gdy zmiana Regulaminu jest niezbędna do zgodnego z prawem przeprowadzania Promocji, b. zaistnienie okoliczności siły wyższej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji. 

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź