19-07-2019

Ulga Podatkowa Na Fotowoltaikę 2019. Wszystko Co Musisz Wiedzieć.

Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych systematycznie rośnie w każdym z krajów Unii Europejskiej. Gdy w 2004 roku zmierzono go po raz pierwszy, wynosił średnio 8.5%. Decyzją Komisji Europejskiej, do roku 2020 ma być to już 20%, a poszczególne państwa są prawnie zobligowane, aby dotrzymać zadeklarowanych postępów w tej materii.

Podział zasług w dziedzinie produkcji ekologicznej energii bynajmniej nie rozkłada się równomiernie wśród 28 krajów Wspólnoty. Polska w klasyfikacji najbardziej „zielonych” państw lokuje się w końcu stawki, a od Szwecji – lidera rankingu z wynikiem 54.5% – dzieli nas wciąż ogromna przepaść.

Naszym bieżącym zobowiązaniem nie jest jednak wyścig z bezkonkurencyjnymi w tej kwestii Skandynawami, ale skok z zanotowanego w 2017 poziomu 14.1% do 15% w przyszłym roku. Przyjęte przez siebie cele na 2020 rok już dziś zrealizowała niemal połowa państw UE.

Aby usprawnić obliczony na lata proces odchodzenia od paliw kopalnych, rząd wdraża kolejne instrumenty prawne, które zachęciłyby Polaków do korzystania z instalacji przetwarzających przyjazną środowisku energię słoneczną na prąd elektryczny.

Jednym z takich udogodnień jest obowiązująca od 1 stycznia 2019 ulga podatkowa na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem. Obowiązuje ona wszystkich tych płatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej przy stawce 18% oraz 32%, podatku liniowego czy ryczałtu.

Ulga dochodowa dla rozliczających się według skali podatkowej

Załóżmy koszt poniesionej inwestycji w fotowoltaikę na poziomie 20 tys. zł oraz obowiązujący nas 18% próg podatkowy. Ten ostatni dotyczy osób z dochodem nieprzekraczającym 85 528 zł, a więc zdecydowanej większości z nas (96,54% podatników wg danych z 2017). 

Przy dochodzie rocznym podatnika na poziomie 50 000 zł, jego zobowiązania podatkowe normalnie wynosiłyby:

18% x 50 000 zł = 9 000 zł

Podatnik dokonał jednak inwestycji w instalację fotowoltaiczną na kwotę 20 000 zł, która to kwota pomniejszy podstawę do obliczenia podatku. 

50 000 zł – 20 000 zł = 30 000 zł

Podatek obliczony z pomniejszonej kwoty dochodu to teraz:

18% x 30 000 zł = 5400 zł (zamiast 9000 zł)

Przy koszcie inwestycji 20 tys. zł, w kieszeni podatnika zostaje 3600 zł, które w przeciwnym razie musiałby oddać fiskusowi, regulując zobowiązania za obecny rok.

Górna granica kwoty do odliczenia

Koszty inwestycji objęte są przywilejem podatkowym do kwoty maksymalnie 53 tys. zł. Załóżmy wydatek na instalację i montaż paneli fotowoltaicznych na poziomie 60 tys. zł. 

Przy dochodzie rocznym podatnika na poziomie 80 000 zł (wciąż pierwszy próg podatkowy), jego zobowiązania wynosiłyby:

18% x 80 000 zł = 14 400 zł

Pomniejszona podstawa obliczenia podatku to teraz:

80 000 zł – 53 000 zł = 27 000 zł

Podatek obliczony z pomniejszonej kwoty dochodu wyniesie:

18% x 27 000 zł = 4860 zł (zamiast 14 400 zł)

Przy koszcie inwestycji 60 tys. zł, w kieszeni podatnika zostaje aż 9 540 zł w skali roku.

W przypadku gdy roczne dochody podatnika są stosunkowo niskie, a koszt inwestycji – wysoki, kwota odliczenia może okazać się na tyle duża, że przewyższy sumę zobowiązań podatkowych płatnika. Jeśli tak się stanie, pozostała do zwrotu część będzie przechodzić na kolejne lata, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, licząc od roku dokonania pierwszego zakupu.

Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat. Z ulgi wyłączono te części i usługi, których koszt został zwrócony podatnikowi, zaliczony do kosztów uzyskania przez niego przychodu lub sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ulga dochodowa dla rozliczających się według podatku liniowego i ryczałtu

Podatek liniowy na poziomie 19% kwoty dochodu obowiązuje niezależnie od wartości dochodu osiągniętego w danym roku. Ta forma rozliczeń z fiskusem przysługuje tym podatnikom, którzy: 

▪ prowadzą działalność gospodarczą (na własne nazwisko lub w formie spółek niemających osobowości prawnej) 

▪ prowadzącą działy specjalne produkcji rolnej

Co prawda, decydując się na opodatkowanie liniowe tracimy możliwość korzystania z przywileju odliczeń (za wyjątkiem odliczenia straty podatkowej z lat poprzednich, odliczenia składek ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem), jednak w tym przypadku ustawodawca dopuszcza skorzystanie z ulgi fotowoltaicznej. Zasada obliczenia ulgi jest analogiczna, ale tutaj uwzględnia ona 19% stawkę podatku. 

Rozliczenie ryczałtowe to z kolei inna forma opodatkowania, możliwa do wyboru przez przedsiębiorcę, o ile ten w poprzednim roku działalności nie przekroczył określonego prawem limitu przychodu. Podatnik jest objęty jedną z kilku stawek procentowych, w zależności od typu prowadzonej działalności i rozlicza się w oparciu o kwotę przychodu, a nie – dochodu. Koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej również i tu pozwala pomniejszyć przychód firmy, a tym samym – podstawę opodatkowania.

Ulga od podatku rolnego

Oprócz opisanej już ulgi fotowoltaicznej, płatnicy podatku rolnego, którzy dokonali inwestycji w odnawialne źródła energii lub inne urządzenia pomocne w ochronie środowiska, mogą dodatkowo skorzystać z ulgi inwestycyjnej.

Przywilej dotyczy właścicieli gruntów, posiadaczy samoistnych gruntów, użytkowników wieczystych gruntów oraz posiadaczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Należność podatku rolnego zostaje w takim przypadku pomniejszona o kwotę odpowiadającą 25% kosztów poniesionej inwestycji w OZE. 

Załóżmy wysokość zobowiązań płatnika z tytułu podatku rolnego na poziomie 5 tys. zł w skali roku. Dokonał on inwestycji w moduły fotowoltaiczne na kwotę 40 000 zł.

25% x 40 000 zł daje ulgę w wysokości 10 000 zł, która zostaje zaksięgowana na poczet podatku rolnego. Tym samym, podatnik nie zapłaci go przez najbliższe dwa lata (2 x 5 tys. zł). Podobnie jak w opisanych wcześniej przypadkach, inwestycja nie może być w żaden sposób dotowana ze środków publicznych.

Podsumowanie

Obowiązująca od początku roku 2019 ulga podatkowa na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją wpisuje się w szereg zachęt polskiego rządu do przejścia na zasilanie „zieloną” energią.

Dotyczy ona m.in. kwestii pozyskania i użytkowania instalacji fotowoltaicznej, której koszty zakupu i montażu pozornie wydają się być duże. Firmy oferujące tego rodzaju działalność, we współpracy z sektorem bankowym, wychodzą jednak naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom swoich klientów.

Rozłożone na okres od 24 do nawet 120 miesięcy raty, znacznie redukują ciężar odpłatności, która może wówczas zamknąć się w kwocie kilkuset złotych miesięcznie. Przewidziane prawem instrumenty finansowe pozwalają zaś w znacznej mierze zrekompensować poczyniony wydatek, poprzez odliczenie od podatku dużej części kosztów zrealizowanej inwestycji.

Generowana tym sposobem oszczędność nawet kilku tysięcy złotych pomaga konsumentowi sfinansować początkowy okres spłaty. Takie rozwiązanie sprzyja popularyzacji wykorzystania energii słonecznej jako surowca energetycznego, przyczynia się do unowocześnienia polskiej gospodarki i uniezależnienia jej od kończących się, coraz droższych zasobów węgla i gazu.

Obok procedowanego właśnie w parlamencie projektu „Energia Plus”, ulga podatkowa na działania termomodernizacyjne to jedna z najważniejszych inicjatyw, które mają zbliżyć nas do średniej Europejskiej w kwestii wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź