10-01-2023

Przewodnik po aktualnych dotacjach na fotowoltaikę i pompę ciepła w 2023 roku.

Instalacje OZE, takie jak fotowoltaika czy pompy ciepła, mają szereg zalet – przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo w postaci względnej stabilizacji cen energii elektrycznej, zwiększają efektywność gospodarstwa domowego, wspierają ochronę naturalnego środowiska. Nie ulega więc wątpliwości, że warto te rozwiązania stosować. 

Gdyby jednak koszty inwestycji powodowały obawy co do korzystania z instalacji OZE, podjęcie decyzji ułatwią dofinansowania, z których można wybrać to najbardziej dopasowane do swojej sytuacji. 

DOFINANSOWANIE – MÓJ PRĄD 

Program Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w tzw. systemie net-billing.  

Mój Prąd 3.0 2023

Dofinansowanie może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych samej instalacji fotowoltaicznej lub instalacji z komponentami towarzyszącymi takimi jak magazyn energii, EMS/HEMS (systemy zarządzania energią), magazyn ciepła. 

Wysokość wsparcia: 

 • Instalacja fotowoltaiczna – do 6 000 zł; 
 • Instalacja fotowoltaiczna i magazyn ciepła – do 12 000 zł; 
 • Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii i EMS – do 26 000 zł; 
 • Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii i EMS oraz magazynem ciepła – do 31 000 zł. 

Mój Prąd 3.0 2023

Wniosek składa się elektronicznie, po zakończeniu inwestycji, a ostatecznym terminem jest 31.03.2023 r. 

Pełny regulamin oraz więcej szczegółów dofinansowania znajduje się na stronie www.mojprad.gov.pl. 

DOFINANSOWANIE – MOJE CIEPŁO 

Beneficjenci programu Moje Ciepło to osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  

Wysokość dofinansowania wynosi 21 000 lub 7 000 zł odpowiednio dla pompy gruntowej lub pompy powietrznej (powietrze-powietrze i powietrze-woda) i nie więcej niż 30% poniesionych kosztów lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 

Moje ciepło 2023

Nabór wniosków trwa do 31.12.2026 r. a więcej informacji na stronie programu: www.mojecieplo.gov.pl 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w księdze wieczystej lokali, które znajdują się w obiekcie mieszkalnym.  

Dofinansowanie dotyczy udokumentowanej wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku. 

Czyste powietrze 2023

Od stycznia 2023 r. zasady programu ulegają zmianie — będzie możliwość uzyskania wyższych dotacji m.in.: 

 • zwiększenie limitu dochodowego do 135 000 zł rocznie; 
 • zwiększenie kwoty wsparcia do 35 000 zł dla uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, do 50 000 zł dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, do 70 000 zł uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania; 
 • zwiększenie dotacji na fotowoltaikę do 6 000 zł – przy czym warto wspomnieć, że na samą instalację fotowoltaiczną wnioskuje się w Programie Mój Prąd. Jeśli natomiast wymieniane jest ogrzewanie lub przeprowadzana termomodernizacja, a zarazem instalowana fotowoltaika, można uwzględnić to w jednym wniosku. To ta sama dotacja, tylko inna ścieżka jej otrzymania; 
 • Niekwalifikowanie podatku VAT. 

Czyste powietrze

Szczegółowy regulamin z załącznikami odnośnie do dofinansowania na stronie programu: www.czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania. 

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE 

Uzupełnieniem programu Czyste Powietrze jest działający od lipca 2022 r. program Ciepłe Mieszkanie, którego beneficjentami są początkowo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, następnie gminy, a końcowymi odbiorcami –  osoby fizyczne –  właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 

Otrzymane środki można wykorzystać m.in. na nowe źródło ciepła (w tym pompę ciepła), wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. i wentylację mechaniczną.  

Wysokość dofinansowania zależna jest od poziomu dochodów inwestorów: 

 • podstawowe dofinansowanie wynosi do 30% kosztów inwestycji (przy czym nie więcej niż 15 tys. zł); 
 • podwyższony poziom dofinansowania wynosi do 60% (do 25 tys. zł); 
 • najwyższy poziom dofinansowania wynosi aż do 90% (do 37,5 tys. zł). 

W gminach znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych dofinansowanie zwiększone jest o 5 pkt proc. kosztów kwalifikacyjnych. 

Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określają indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.  

PROGRAM STOP SMOG 

Program Stop Smog skierowany jest w pierwszej kolejności do gmin, związków międzygminnych, powiatów lub związków metropolitalnych położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.  

Dofinansowanie przeznaczane jest na wsparcie termomodernizacji oraz likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne (czyli m.in. na likwidację urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych z zapewnieniem dostępu do OZE czy modernizację systemu wentylacji) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Odbiorcami są więc osoby fizyczne, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. 

Stop Smog

Każdy samorząd indywidualnie określa warunki, na których pojedynczy beneficjenci mogą przystąpić do programu. Dlatego polecamy skontaktować się z właściwym Urzędem Gminy oraz odwiedzić stronę programu www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog. 

PROGRAM DOTACJA WARSZAWSKA NA INSTALACJE OZE 

Z warszawskiego programu dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, gminne i powiatowe osoby prawne.  

Dofinansowanie można otrzymać na wykonanie takich instalacji jak:  

 • pompy ciepła – w wysokości do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł/kW do powietrznych pomp oraz do 40 000 zł, ale nie więcej niż 2 000 zł/kW do pomp gruntowych; 
 • panele fotowoltaiczne — do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł/kW; 
 • kolektory słoneczne — do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł/m; 
 • turbiny wiatrowe — do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł/kW.  

Dotacja Warszawska

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2023 r. są przyjmowane od 1 września 2022 r. Warto pamiętać, że rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.eko.um.warszawa.pl/-/instalacje-oze. 

Pamiętajcie! Zawsze warto dopytywać w urzędach swoich miejscowości o lokalne dofinansowania.  

PROGRAM AGROENERGIA 

Program skierowany jest do rolników2. Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć to instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kWp i nie większej niż 50 kWp, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej. 

Wysokość dotacji na instalację fotowoltaiczną zależy od jej wielkości:  

 • na instalację fotowoltaiczną o mocy w przedziale 10-30 kWp – 15 000 zł (ale maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych); 
 • na instalacje z przedziału 30-50 kWp – 25 000 zł (ale maksymalnie 13% kosztów kwalifikowanych).  

Kosztem kwalifikowanym nie jest koszt podatku VAT, a także koszt audytu energetycznego. 

To nie wszystko! Za połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła, można uzyskać dodatkowe 10 000 zł.  

Nabór wniosków trwa do 30.09.2025 r., a więcej informacji znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii  

PROGRAM ENERGIA PLUS 

Program Energia Plus skierowany był dla przedsiębiorców i funkcjonował jako dofinansowanie w formie pożyczki. Co prawda nabór wniosków zakończył się 16.12.2022 r., ale warto być czujnym i sprawdzać, czy nie otwiera się kolejny. 

PREMIA MODERNIZACYJNA 

Premia modernizacyjna jest pomocą finansową dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła.  

Mogą to być osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych), osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  

Wsparcie nie dotyczy inwestorów realizujących przedsięwzięcie wyłącznie z własnych środków. Musi korzystać z kredytu (którego co najmniej 50% kosztów stanowi przedsięwzięcie termomodernizacyjne) w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE). Dodatkowo, żeby wnioskować o premię, należy wykonać audyt energetyczny budynku. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BGK: www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna  

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 

Ulga przysługuje każdej osobie fizycznej, która jest współwłaścicielem lub właścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej) oddanego do użytku. Niestety nie ma możliwości odliczenia kosztów poniesionych na lokale nowopowstałe.  

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od: 

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub 
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub 
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Maksymalne odliczenie za wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia nie może przekroczyć  53 tysięcy złotych na jednego właściciela. 

Odliczeniu nie podlegają wydatki dofinansowane z jakiegokolwiek programu dotacji lub wydatki zwrócone. Tak więc ta część przedsięwzięcia, która została sfinansowana dotacją, nie może być podstawą do dokonania odliczeń w ramach ulgi. 

Ulga termomodernizacyjna

Skontaktuj się z nami, jeżeli planujesz wymianę swojego obecnego źródła ciepła lub myślisz nad zamontowaniem paneli fotowoltaicznych. Doradzimy i dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie oraz podpowiemy, jak i z którego rodzaju dotacji skorzystać. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o instalacjach fotowoltaicznych, zamówić bezpłatną analizę opłacalności inwestycji, zadzwoń do nas 579 990 495 lub zostaw kontakt oddzwonimy i doradzimy.

Mogą Cię zainteresować

Czytaj
16-05-2023
SCOP COP SPF, pompa ciepła

Co oznaczają współczynniki – COP, SCOP i SPF, które opisują pompę ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które zyskują na popularności ze względu na swoją efektywność i ekologiczny charakter. Aby dokładnie określić, jak...

Czytaj
03-04-2023
pompa ciepła split, pompa ciepła monoblok, pompa ciepła

Pompa ciepła – Split czy monoblok?

Pompy ciepła stały się coraz popularniejszym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia budynków. Są one wydajne, przyjazne dla środowiska i...

Czytaj
16-02-2023
Fotowoltaika

Fotowoltaika na przestrzeni lat. Przeszłość i przyszłość.

Fotowoltaika jest coraz bardziej popularną metodą pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci fotowoltaika przeszła długą drogę...

Kontakt

Już dziś zaplanuj spotkanie z ekspertami Gaia Solar. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń lub napisz:

Albo odwiedź nas osobiście pod adresem:
Gaia Solar SA, Teolin 9K, 92-701 Teolin